Top Banner Ads
  
Quảng cáo giữa 1 Quảng cáo giữa 2 Quảng cáo giữa 3
Statistics
Online: 130
Visiter today: 1,202
Total: 1
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
danhbaluatsu
Hoi bao tro tu phap
Trang chủ > Dịch vụ SEALAW > Tư vấn doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

I. Tư vấn hành chính, nhân sự: Liên hệ: Mr_Tâm: 0986.636.080

-          Quản lý, công cụ quản lý;

-          Lao động, tiền lương;

-          Tổ chức;

II. Tư vấn tài chính, kế toán, thuế:

-          Tài chính: quản lý, giao quyền sử dụng;

-          Kế toán: kê khai, quản lý;

-          Thuế: kê khai, báo cáo, quyết toán.

III. Tư vấn, giải quyết tranh chấp:

-          Tranh chấp nội bộ: nhân sự, lao động, cá nhân/tổ chức góp vốn.

-          Tranh chấp với bên ngoài: khách hàng/đối tác; cơ quan chức  năng/quản lý, bên thứ 3….

IV. Dịch vụ tư vấn thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh, ....

Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh ngiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh ngiệp bạn có thể lựa chọn các loại hình đơn vị phụ thuộc sau sao cho phù hợp với đơn vị mình.

Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh.

1. Tư vấn về thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh

doanh của doanh nghiệp:

- Tư vấn về việc thành lập/thay đổi Chi nhánh, Văn phòng đại diện: Về chức năng hoạt động, hình thức hạch toán, …

- Tư vấn về việc thành lập/thay đổi địa điểm kinh doanh: Địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, …

2. Tiến hành các thủ tục thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- Tiến hành các thủ tục thành lập/thay đổi Chi nhánh, văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

V. Thành lập Cty, Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, chúng ta thường phân vân trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với lĩnh  vực, quy mô kinh doanh của mình. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp rất quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của doanh nghiệp. Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp hiện nay như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Để các thương nhân bước đầu khởi nghiệp thành công, Sealaw sẽ tư vấn giúp các bạn nhận diện được các ưu, khuyết điểm của các loại hình doanh nghiệp để từ đó chọn ra được mô hình phù hợp với mình.

Các dịch vụ tư vấn của Sealaw bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

- Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp;

- Tư vấn về lựa chọn tên, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;

- Tư vấn về các vấn đề khác như: cơ cấu góp vốn của các thành viên/cổ đông; phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh

2.  Tiến hành các thủ tục thành lập theo uỷ quyền:

- Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

- Tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp trước các cơ quan có thẩm quyền;

VI. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp - mua bán, chuyển đổi loại hình, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp

1. Mua bán Doanh nghiệp:

-  Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp  

-  Tư vấn chiến lược mua bán doanh nghiệp

-  Tư vấn soạn thảo, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng

-  Tư vấn về hoạt động sau khi thực hiện hợp đồng mua bán doanh nghiệp: tổ chức, tái cơ cấu, lĩnh vực kinh doanh, …

-  Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Sáp nhập Doanh nghiệp:

Sáp nhập Công ty là hình thức kết hợp một hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) trên cơ sở chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập vào công bị nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, công ty nhận sáp nhập vẫn tồn tại và kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập. Sealaw tư vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau:

-  Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;

-  Tư vấn Hợp đồng sáp nhập;

-  Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;

-  Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;

-  Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.

-  Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập; tiến hành thủ tục sáp nhập tại cáccơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

3.  Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất công ty là việc hai hay nhiều công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) kết hợp thành một công ty mới (công ty hợp nhất). Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại và hình thành một công ty mới trên cơ sở kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất. Sealaw tư vấn cho Doanh nghiệp các vấn đề sau:

- Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

- Tư vấn Hợp đồng hợp nhất;

- Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;

- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;

- Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

- Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất.

- Tiến hành các thủ tục hợp nhất Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập; tiến hành thủ tục sáp nhập tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

4. Tách Doanh nghiệp:

Tách công ty là một công ty bị tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ để hình thành một công ty mới. Công ty bị tách vẫn tồn tại và hình thành một công ty mới, các công ty này vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bị tách.

- Tư vấn họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty.

- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách.

- Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty.

- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập.

- Tiến hành các thủ tục tách Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập; tiến hành thủ tục tách công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

5. Chia doanh nghiệp:

Chia doanh nghiệp là việc một công ty có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

-  Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của công ty;

-  Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới;

-  Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

-  Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

-  Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia.

- Tiến hành các thủ tục chia Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia công ty

- Tiến hành thủ tục chia công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

6. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với sự phát triển của Doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh mới, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

- Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.

- Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

- Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

- Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại.

- Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp theo uỷ quyền: Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi; tiến hành thủ tục chuyển đổi công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

VII. Hình thức tư vấn, cách tính phí:

- Tư vấn thường xuyên:

+ Ký hợp đồng tư vấn thường xuyên(6 tháng – 2 năm), gói dịch vụ chọn vẹn(bao gồm cả tư vấn giải quyết tranh chấp. Không bao gồm đại diện, luật sư bảo vệ khi tranh chấp).

+ Ký hợp đồng khung: đưa mức phí khung cơ bản cho từng loại công việc, phí phát sinh khi có yêu cầu cụ thể từng việc theo khung.

- Tư vấn theo vụ việc: tư vấn theo từng yêu cầu, vụ việc cụ thể/hợp đồng.

- Ngoài hai loại hình tư vấn trên khách hàng khi phát sinh tranh chấp hoặc có các yêu cầu bảo vệ(tranh tụng), đại diện thì sẽ ký hợp đồng riêng. Tuy nhiên đối với khách hàng có ký các hợp đồng tư vấn thường xuyên hoặc vụ việc đang tư vấn mà phát sinh thêm yêu cầu đại diện/bảo vệ(tranh tụng) thì sẽ được hưởng mức phí ưu đãi bằng 70% mức phí thông thường. 

 

Trân trọng hợp tác!

(Source: )
[ Back ]
Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
tra cuu van ban
dich vu giay phep
o mai ba thu
luat su Dong Nam A